ICT

ICT เพื่อโลกอนาคต

            เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ICT(Information Communication Technology) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมากในเรื่องของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่กันและกัน

ICT มาจากคำเต็ม Information Communication Technology หากแยกอธิบายศัพท์ที่ละคำจะได้ว่า

            I มาจากคำเต็มคือ Information หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เก็บบันทึกเป็นระบบเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง

            C มาจากคำเต็มคือ Communication หมายถึง การติดต่อสื่อสาร

            T มาจากคำเต็มคือ Technology ซึ่งเทคโนโลยีในแง่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะหมายถึง เทคโนโลยีที่สำคัญ 2 ด้านได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

ความหมายของ ICT

            ความหมายโดยรวม ของ ICT ก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการและการสื่อสารสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 บทบาทสำคัญของ ICT

           1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ลดต้นทุนการบริหารจัดการ ช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานเนื่องจากสามารถลดจำนวนบุคลากรหรือใช้บุคลากรในองค์กรได้เต็มศักยภาพมากขึ้น

            2. ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

            3. ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ได้เปรียบคู่แข่งในภาวการณ์เช่นปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น

            4. ช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้

            5. ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            6. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

 แนวโน้มเทคโนโลยี ICT ในอนาคต

            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลา(anytime) สถานที่(anywhere) จนมีคำพูดว่าโลก

ยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้พรหมแดน แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไม่เคยหยุดยั้ง

เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากวีดีโอต่อไปนี้    

               1)   IT Around เทคโนโลยีแห่งอนาคต 2020

อ้างอิงจาก URL http://www.youtube.com/watch?v=WbOm5IuVfCA

                 2)  คอมพิวเตอร์ในอนาคต ไม่ต้องใช้จอ ไม่ต้องมีเคส

อ้างอิงจาก URL http://www.youtube.com/watch?v=W3shGfMm834

                  3)  วิสัยทัศน์แห่งโลกอนาคต (2011) 

อ้างอิงจาก URL http://www.youtube.com/watch?v=IW2KAZjRqek

                   4)  มารู้จักกับน้อง Cloud กันนะ 

อ้างอิงจาก  URL http://www.youtube.com/watch?v=es0JOur3qFk

                    5) ทำความรู้จักกับ G-CLOUD (Government Cloud Service)

 อ้างอิง จาก URL ttp://www.youtube.com/watch?v=wBSo_c5bpU0

 

ลิงค์น่าสนใจเพิ่มเติม

1)  ICT กับชุมชนเสมือนจริง ความท้าทายในโลกอนาคต  โดย บุญยิ่ง ประทุม : บทความออนไลน์อ้างอิงจาก URL  http://www.thaihealth.or.th/partner/blog/11909

2)  ผลกระทบของ ICT ต่อประชาคมโลก ตอนที่1 บทความเขียนลงใน นสพ. Telecom &Innovation Journal by chirasil chayawan อ้างอิงจาก URL http://allaboutict.blogspot.com/2011/07/ict-1-telecom-journal.html